Сталик: паштет из куриной печени

http://stalic.livejournal.com/656784.html
http://stalic.ru/blog/pashtet-plov-s-lisichkami-i-sekrety-izmeneniya-socialnogo-kapitala
http://stalic.ru/blog/dva-pashteta-postnyy-bahsh-navruz